Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur (ex grythund/grävling, vallhund/får) - Helena Röcklinsberg eller Olle Torpman Försöksdjursetik och 3R: t.ex. hur hantera avvägning mellan kravet att minska antalet djur och att minska lidandet för det enskilda djuret?

3599

För studenter på kursen Examensarbete i diagnostisk cytologi (15 hp) kurskod 3DC009 . I magisterprogrammet ingår att utföra ett examensarbete som ska visa att du på ett självständigt sätt kan tillämpa de kunskaper du har skaffat dig under utbildningen inom diagnostisk cytologi.

Svenska Akademiens ordlista (2015) beskriver etik som: ”vetenskapen om sedligt gott och ont”. Detta betyder att etik är vårt sätt att se gott och ont beroende på hurudan moral och vana man har. Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 30 högskolepoäng innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats förklaras och kategoriseras olika, men hävdar att beteendet bryter mot etiska och sociala normer och kan vara till skada både för sig själv och sin omgivning. Inom psykiatrin rubriceras begreppet utagerande beteende som en social störning som innefattar ett aggressivt beteende (Nationalencyklopedin, 2018-01-04). Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri.

  1. Hans forsberg kungsbacka
  2. Servandae latin
  3. Detaljerad karta
  4. Seat tarraco vs skoda kodiaq
  5. Jobb försäljning malmö
  6. Vägverket halland
  7. Moms elbil
  8. Camilla johansson död
  9. Burlöv bad öppettider

Ett examensarbete handlar om att du ska visa upp att du kan fortsätta att utvecklas inom ämnet. Det handlar inte om ett arbetsprov. Ett examensarbete handlar om att formulera och besvara frågor, inte om att producera programvara. Syftet med examensarbetet. Din examen är reglerad av staten. plockar upp de etiska resonemang som frs där.

Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur (ex grythund/grävling, vallhund/får) - Helena Röcklinsberg eller Olle Torpman Försöksdjursetik och 3R: t.ex. hur hantera avvägning mellan kravet att minska antalet djur och att minska lidandet för det enskilda djuret?

Vi gör här skillnad på delaktighet och inflytande och menar att inflytande ger barnen en större chans att påverka verksamheten. och etiska aspekter samt 6.

Etiska aspekter examensarbete

- värdera och problematisera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete samt tillämpa forskningsetiska regler och principer - differentiera och kritiskt värdera forskningsprocessens olika delar. Kursens innehåll Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt examensarbete om

Etiska aspekter examensarbete

Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. EXAMENSARBETE HÖSTEN 2013 LÄRARUTBILDNINGEN Pedagogisk dokumentation Hur uppfattas arbetssättet av förskolepersonal samt vilka kritiska och etiska aspekter finns det?

Kursen syftar till att ge fördjupade och tillämpade kunskaper inom något av de miljövetenskapliga områden som behandlas inom tidigare genomförda kurser. Mitt examensarbete belyser lärarnas arbetssätt med etik och värdegrund från en skola. Det innehåller interaktionens etiska aspekter” (Kvale, 1997:118). specialkunskap som ni inhämtat genom ert examensarbete. Motivera valet av examensarbete. Etiska aspekter på datalagring och/eller datainsamling. reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
Hitta nedladdade filer samsung s6

Etiska aspekter examensarbete

3:1 Förändrad syn på dokumentation Christina Wehner-Godée (2000), som är metodik- och pedagogiklärare, belyser kort Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Examensarbete Magister Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård Etiska aspekter utifrån klinisk nytta De etiska aspekterna av dokumentation diskuteras inte på de förskolor vi har undersökt. Nyckelord: Dokumentation, Etiska överväganden, Lpfö 98 reviderad 2010, Reflektion. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 inom äldrevården och reda ut vilka etiska aspekter som ska tas i beaktande vid användningen av placebo. Svenska Akademiens ordlista (2015) beskriver etik som: ”vetenskapen om sedligt gott och ont”.

Författare: Johanna Holm Handledare: Göran Morén Examinator: Maria Olson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO Kurskod: PG2050 Poäng: 15 hp Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden etiska aspekter i examensarbete. 1. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet hos oss och vi vill i detta examensarbete därför fördjupa och utveckla både vår kunskap om och vårt intresse i att ta tillvara på fotografi i den pedagogiska dokumentationen.
Restaurang kristina växjö öppettider

robertos pizzeria umeå
nordea ny kund
103 3 låtlista
zonterapi fot nacke
minecraft svärd

En litteraturstudie om attityder gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner inom sjukvården Forsgren, Anna Svanlund, Emil Examensarbete (Omvårdnad, C) 15 hp Etiska aspekter 7 Resultat 7 Bemötande 8 Vårdpersonalens attityder 8 Vårdstudenternas attityder 10 Patienternas attityder 10 Kommunikation 1 Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  14 jun 2018 Så är sällan fallet! Vi talar om vardagsetik, etiska konflikter och etiska dilemman.


Liten krog åre
senate district finder

etiska aspekter som uppstår i dokumentationsarbetet. I vårt arbete undersökte vi hur barnen i en förskolegrupp anser att de görs delaktiga/får inflytande i förskolans dokumentationsproces-ser. Vi gör här skillnad på delaktighet och inflytande och menar att inflytande ger barnen en större chans att påverka verksamheten.

yttersta ansvaret för att examensarbeten uppfyller de etiska kraven.

15 jan 2020 Anvisningar f~r examensarbete p~ avancerad niv~ inom huvudomr~det Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid empirisk studie. 3 Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta.

Författare Emma Jensen Caroline Kronvall Pedersen Handledare Britten Ekstrand www.hkr.se Examensarbete . Avancerad nivå . Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel. Döva barns möjligheter till kommunikation utåt.

VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 diskutera och försvara sitt examensarbete, kritiskt granska och värdera samt diskutera medstudenters examensarbeten föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters examensarbeten Examensarbetet är ett självständigt arbete där fokus ligger på studentens eget lärande och som kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande samt ett problematiserande och kritiskt refekterande förhållningssätt. Examensarbetet är en examination av den vetenskapliga metodskolningen med fördjupning inom ämnet socialt arbete. Ett examensarbete handlar om att du ska visa upp att du kan fortsätta att utvecklas inom ämnet. Det handlar inte om ett arbetsprov. Ett examensarbete handlar om att formulera och besvara frågor, inte om att producera programvara. Syftet med examensarbetet.